Zarząd

 

ZARZĄD

 


Jan Piszak
Prezes
Andrzej Kukurba
Wiceprezes

 

 
STATUT

Stowarzyszenia

Przemyski Konwent Społeczno Gospodarczy

w Przemyślu

Rozdział I

Nazwa, godło, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia.

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Przemyski Konwent Społeczno- Gospodarczy, w skrócie Przemyski Konwent,  w dalszej treści Statutu zwany Stowarzyszeniem

2. Stowarzyszenie Przemyski Konwent Społeczno- Gospodarczy posiada osobowość prawną,  działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.Nr20,poz.104
z późniejszymi zmianami, oraz niniejszego Statutu

3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

4. W kontaktach zagranicznych stowarzyszenie może się posługiwać swoja nazwą przetłumaczona na języki obce

§ 2.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz za jej granicami.

 

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Przemyśl.

 

§ 4.

1) Stowarzyszenie ma prawo używać własnego logo i pieczęci, oraz odznaki członkowskiej.

2) Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji, według wzoru określonego
przez Zarząd Stowarzyszenia

§ 5.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków

2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

3. Zatrudniony pracownik może być członkiem Stowarzyszenia.

 

§ 6.

Skreślony

 

§ 7.

1. Stowarzyszenie może być członkiem  krajowych i międzynarodowych organizacji
pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe stowarzyszenia..

2. Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z organizacjami o podobnych celach, istniejących
w kraju i za jego granicami.

§ 8.

1) Stowarzyszenie może powoływać do realizacji swoich celów statutowych jednostki

organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.

2) O utworzeniu i likwidacji jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia oraz zatwierdzenia jej regulaminu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

Cel i środki działania.

 

§ 9.

Celem Stowarzyszenia :

1) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

2) Prowadzenie działalności mającej na celu pomoc, wspólne działania  oraz reprezentowanie interesów  stowarzyszeń regionu przemyskiego,

3) odgrywanie roli forum wymiany myśli, doświadczeń i opinii,

4) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy; wspieranie doskonalenia zawodowego i przekwalifikowywania się do nowego zawodu;

5) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, organizacjami polonijnymi;

6) wspieranie inicjatyw lokalnych,

7) nawiązywanie krajowej i międzynarodowej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami i instytucjami społeczno- gospodarczo –kulturalnymi;

8) upowszechnianie dorobku gospodarczego,  kulturalno-społecznego, edukacji i tradycji;

9) podejmowanie działań zmierzających do zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, mniejszościami narodowymi oraz  społecznością poza granicami RP, a szczególnie pomiędzy starszym i młodym pokoleniem,

10) prezentowanie  oraz organizowanie spotkań promujących wybitne osobowości regionu, kraju oraz państw przygranicznych,

11) wspieranie działalności charytatywnej i działań na rzecz szerokorozumianej profilaktyki.


§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie regularnych spotkań i publiczną promocję celów Stowarzyszenia,

2) organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów oraz forum wymiany myśli i poglądów

3) podejmowanie działań oraz organizowanie misji na rzecz wymiany gospodarczej, oświatowo- kulturalnej -  międzyregionalnej, krajowej i poza granicami RP.

4) ułatwianie dostępu do obowiązującego prawa i fachowej literatury,

5) prowadzenie, propagowanie i wspieranie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznej,

6) organizowanie spotkań promujących wybitne osobowości regionu, kraju oraz państw przygranicznych współudział w akcja charytatywnych;

7) podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji międzypokoleniowej, europejskiej oraz światowej.

8) realizowanie projektów edukacyjnych, zajęć terapeutyczno- resocjalizacyjnych,

9) organizowanie  międzynarodowej  wymiany solistów i zespołów artystycznych.

10) podejmowanie innych działań w interesie członków Stowarzyszenia.

 

§ 11.

 

Sposobami realizacyjnymi służącymi osiąganiu celów statutowych będą między innymi:

1) Organizowanie zebrań, wykładów, odczytów, sesji, spotkań, wystaw oraz konkursów

2) Badanie rynku i opinii publicznej.

3) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i inicjatyw twórczych

4) Kształcenie ustawiczne młodzieży i dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane.

5) Misje gospodarcze, oświatowo- kulturalne w kraju i poza jego granicami

6) Współpraca z organizacjami polonijnymi

7) Stworzenie i prowadzenie własnej bazy  hotelowo-dydaktyczno-wypoczynkowej

8) Powołanie spółdzielni handlowo-usługowo-produkcyjnej,

9) Stworzenie kasy pożyczkowej dla członków i sympatyków

10) Prowadzenie „ Transgranicznego Instytutu Kształcenia Ustawicznego”

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
przepisy wspólne dla Stowarzyszenia i jednostek terenowych.

 

§ 12.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

· zwyczajnych

· wspierających

· honorowych

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym

 

Członkowie zwyczajni

 

§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Przemyski Konwent Społeczno Gospodarczy może być każdy pełnoletni obywatel RP, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji.

2. Członkiem stowarzyszenia może być osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego i zamieszkała poza granicami RP.

3. Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego następuje w oparciu o uchwałę  Zarządu Stowarzyszenia na podstawie wypełnionej deklaracji.

4. Członek stowarzyszenie nie może wykorzystywać loga, nazwy Przemyskiego Konwentu do celów prywatnych.

 

§ 14.

Członek zwyczajny ma prawo:

1. udziału w zebraniach  z głosem decydującym,

2. czynnego i biernego udziału w wyborze władz Stowarzyszenia,

3. udziału w działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami jego władz,

4. noszenia odznaki Stowarzyszenia,

5. wnoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia.

§ 15.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia

2. brać aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3. regularnie uiszczać składki, opłaty i należności ustalone w Statucie, regulaminach i uchwałach powziętych przez władze Stowarzyszenia,

4. propagować idee i cele Stowarzyszenia.

 

§ 16.

1. Członkowstwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek: wystąpienia lub wykluczenia.

2. Wystąpienie członka ze stowarzyszenia następuje w przypadku pisemnej rezygnacji członka

złożonej  do Zarządu.

3. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia występuje w przypadku:

a) nieprzestrzegania postanowień Statutu,

b) niepłacenie składek członkowskich przez okres 12 miesięcy

c) prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia

4. O utracie statusu członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w uchwale podjętej w co najmnie2/3 składu, po uprzednim wezwaniu członka do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu lub uregulowania zaległych składek. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Ogólnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia pisemnego zawiadomienia.

5. Wystąpienie, wykluczenie oraz śmierć członka powodują wykreślenie go z rejestru członków Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający

 

§ 17.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych.

.

§ 18.

1. Status członka wspierającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z charakterem i rodzajem działalności zainteresowanego.

2. Wysokość składki członka wspierającego reguluje uchwała Zarządu.

 

§ 19.

Członek wspierający ma prawo do:

1. promowania Stowarzyszenia w środowiskach swojego działania

2. eksponowania znaku Stowarzyszenia na widocznym miejscu w swojej siedzibie,

3. wnoszenia postulatów i wniosków do organów Stowarzyszenia oraz uczestniczenia z głosem doradczym w Ogólnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia.

4. preferencyjnego udziału we wszelkich działaniach Konwentu,

5. zostania udziałowcem, partnerem, lub samodzielnym realizatorem działań gospodarczych  Konwentu, zgodnie z decyzjami Zarządu

Członkowie honorowi

 

§ 20.

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna i prawna, która bezpośrednio lub pośrednio wniosła znaczący wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 21.

Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Ogólne na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 22.

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia.

 

§ 23.

Organami Stowarzyszenia są:

a/ Ogólne Zgromadzenie Członków

b/ Zarząd Stowarzyszenia

c/ Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu   tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Ogólnego Zgromadzenia
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej  przed upływem kadencji, Zarząd może  dokooptować członka (za zgodą zainteresowanego), który będzie pełni tę funkcję do końca kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 członków pochodzących z wyborów.
 3. W przypadku ustąpienia więcej niż 1/2 członków władz Stowarzyszenia, uzupełnienia tych władz dokonuje się w drodze wyborów uzupełniających na Nadzwyczajnym Ogólnym Zgromadzeniu Członków .
 4. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.

Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 24.

1. Ogólne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Ogólne Zgromadzenia są zwyczajne (sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze) i nadzwyczajne.

3. Ogólne Zgromadzenia zwyczajne - sprawozdawcze odbywają się raz do roku, a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata  - nie później niż w ostatnim kwartale upływającej kadencji.

4. Ogólne Zgromadzenie Członków zwołuje się w dwóch terminach .Drugi termin wyznacza się na 30 minut po upływie planowanego rozpoczęcia Zgromadzenia w pierwszym terminie .

5. Ogólne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie ,jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50 %  + 1  członków zwyczajnych .Ogólne  Zgromadzenie w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim członków.

 

§ 25.

 

Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane:

1. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia

2. na wniosek Komisji Rewizyjnej

3. na pisemne żądanie 1/2 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia, z podaniem proponowanego porządku obrad Ogólnego Zgromadzenia.

4. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku do Zarządu.

5. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§ 26.

1. Ogólne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia zawiadamiając członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

2. Zawiadomienie o zwołaniu Ogólnego Zgromadzenia zostaje dostarczone wszystkim członkom Stowarzyszenia na piśmie za pośrednictwem poczty oraz ogłoszone w widocznym miejscu
w lokalu Stowarzyszenia.

§ 27.

Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia należą:

1. zmiany Statutu,

2. nadanie godności członka honorowego,

3. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, sposobu przeprowadzenia likwidacji i przekazania majątku ,

4. wybór i odwołanie Prezesa .Wybór 4 członków  - z 7 osobowego Zarządu Stowarzyszenia oraz wybór Komisji Rewizyjnej  w składzie 3 osobowym.

5. zatwierdzenie programu działalności oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia,

6. zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych, przyjmowanie propozycji finansowych  na rok następny,

7. rozstrzyganie w sprawach odwołań członków od decyzji Zarządu ,

8. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

9. uchwalenie i zamiana regulaminu Ogólnego Zgromadzenia ,

10. ustalanie znaków organizacyjnych i godła Stowarzyszenia,

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 28.

 1. Zarząd  na wniosek Prezesa , mianuje  ze swego składu dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza .Zarząd na wniosek Prezesa  powołuje i odwołuje  2 pozostałych członków Zarządu.
 2. Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia, reprezentując go na zewnątrz Prezydium
  w składzie: prezes, wiceprezesi i sekretarz i skarbnik.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał
 4. Wykluczenie prezesa i członka z Zarządu występuje w przypadku:

· nieprzestrzegania postanowień Statutu,

· działalności na szkodę Stowarzyszenia

· trzykrotnej nieobecności na Zarządzie bez usprawiedliwienia.

 

§ 29.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 

1. kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

2. tworzenie jednostek organizacyjnych,

3. reprezentowanie Stowarzyszenia,

4. zwoływanie Ogólnego Zgromadzenia ,

5. opracowywanie strategii rozwoju Stowarzyszenia,

6. przyjmowanie nowych członków - zwyczajnych i wspierających oraz podejmowanie decyzji o ich skreśleniu zgodnie z postanowieniami par. 16 niniejszego Statutu ,

7. opracowywanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia i zatwierdzanie tych, które nie są zastrzeżone do właściwości Ogólnego Zgromadzenia,

8. opracowanie rocznych planów pracy, preliminarzy dochodów i wydatków, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności statutowej,

9. nabywanie i zbywanie nieruchomości,

10. rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia ,

11. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych  Stowarzyszeń i organizacji ,

12. składanie na dorocznym Ogólnym Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności ,

13. prowadzenie innych spraw zleconych na podstawie niniejszego Statutu .

Komisja Rewizyjna.

 

§ 30.

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.

 

§ 31.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje - co najmniej raz na rok - całokształt działalności Zarządu Stowarzyszenia pod względem gospodarności i zgodności z przepisami. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień.

2. Komisja Rewizyjna ma obowiązek składania Ogólnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

Rozdział V

 

Majątek Stowarzyszenia.

 

§ 32.

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

· wpisowe i składki członkowskie,

· przychody z rzeczy ruchomych, nieruchomości oraz praw dających przychody,

· wpływy z działalności gospodarczej ,

· zapisy, darowizny, subwencje i spadki,

· inne wpływy i dochody,

· składki i zbiórki publiczne organizowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa .

2. Majątek i środki Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe.

 

§ 33.

1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd poprzez uchwały z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Ogólnego Zgromadzenia.

2. Wpisowe i składki nie podlegają zwrotowi

Rozdział VI

Reprezentacja.

 

§ 34.

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia są uprawnieni: trzech członków Zarządu w tym Prezes  i Wiceprezes, skarbnik lub sekretarz Zarządu.

Rozdział VII

Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiana statutu.

 

§ 35.

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Ogólne Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną i decyduje o majątku.

2. Komisja likwidacyjna zobowiązana jest do opublikowania likwidacji w gazecie codziennej o zasięgu ogólnopolskim.

§ 36.

1. Uchwała Ogólnego Zgromadzenia członków w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia wymaga większości  ( 50 % + 1 ) głosów . Przepis ust. 4 i 5 par. 22 stosuje się odpowiednio .

2. Majątek po zlikwidowanym Stowarzyszeniu przeznacza się na cele określone w uchwale likwidacyjnej.